What _STAN Country Do You Belong In?

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan or Tajikistan?

Image Source

Quiz Questions

Quiz Outcomes